Select the search type
  • Site
  • Web
Search
::

 |  Friday, December 13, 2019

کارگروه تخصصی اجتماعی، آموزش و توانمندسازی:

 اهداف اصلی فعالیت این کارگروه را می­توان شناسایی توانمندی­های موجود محلی در زمینه­های فعالیت­های اجتماعی، برنامه­ریزی و اجرای طرح­های توانمندسازی محلی اعم از توسعه محلی و فردی، نیازسنجی آموزشی و شناسایی فرصت­های آموزش عمومی و تخصصی موضوعی در میان ساکنان محله و ... ذکر نمود.